Tau về đây mi

Tết ni tau về đó nghe mi!

Đừng gọi nữa mà điện thoại tốn bạc.

Tết ni tau về thăm làng thăm nác,

Mi đem tau đi thăm mộ họ hàng.

Nì mi nờ, mấy chục năm rồi khung về lại nghĩa trang,

Trôông chừ răng chù ít thay đổi,

Để mà còn nói trạng:

“chưa quên”!

Nói thiệt ra từ ngày bỏ xứ đi mấy miền,

Bơ mừn ăn lụn xui lụn bại,

Mở mắt ra đã chộ họ tới đòi tiền.

Chổ ni thua tau đi mừn nơi khác,

Bơ đủ nghề tóc tau chừ quái bạc

Nhưng rọt luôn mãi mãi dớ quê hương .

Thằng tê ơi tết ni tau về đó,

Đừng lo lắng chi hung …cứ cơm rượu bình thường !

Trương Thúc 1/2016

Loading...

Bài viết liên quan Quê hương